تاریخچه اصطلاح Talk Turkey و پاسخ به پان ترکیسم

Download PDF

Download Word

پس از شاهکارهایی مانند “پارسی لهجه 33 ام زبان عربی است” و “زبان ترکی آنقدر قانونمند و قوی است که باید پذیرفت آن را فضاییها به انسان دادند “… حرکت ملی و مدنی ترکی که همه بزرگان آن مخلوطی از سازمانهای اطلاعات جمهوری اسلامی، ترکیه و جمهوری دروغین آذربایجان است از فقر فرهنگی به دزدی اصطلاح انگلیسیTalk Turkey رسیده اند. مردم را با سخنان بیهوده طوری مشغول کرده اند که محل تولد من آذربایجان شرقی مقام سوم ازدواج کودکان را به دست آورده است و اگر دو استان دیگر را شکست بدهیم با افریقا به جام جهانی خواهیم رفت. تمام مشکلات اجتماعی و فرهنگی آذربایجان روی هم تلنبار شده است تا یک مشت بیکار و بی عار که دچار فقر ذهنی و مادی هستند عنان فرهنگی آذربایجان را به دست گرفته مردم را به کام جمهوری اسلامی و دیگر کشورها منحرف و مشغول کنند

چندی است در فضای مجازی دوره افتاده اند که اصطلاح Talk Turkey به معنای سخن گفتن مثل ترکهاست! چون ترکها صاف و صادق و رُک هستند این اصطلاح در انگلیسی به وجود آمده است و هر جا یک انگلیسی زبان قصد دارد بگوید رک سخن بگو میگوید مثل ترکها سخن بگو

پیش از نوشتن تاریخچه این اصطلاح انگلیسی باید بپرسم در کدام منبع تاریخی ترکها را رُک و صادق نامیده اند؟ تا جای که من میدانم واژه ترک در تمام منابع کشورهای جهان حتی در منابع خود ترکها مانند منابع سلجوقی و عثمانی به معنای غارتگر و ساده لوح و بی ادب به کار رفته است

و دوم اینکه در این اصطلاح واژه Turkey به کار رفته است که در زبان انگلیسی به دو معنای بوقلمون و ترکیه است نه ترک. پس اگر دیدگاه پان ترکها را بپذیریم ترجمه صحیح آن میشود صحبت مثل ترکیه نه ترک که آشکارا حتی طبق ترجمه تحت الفظی هم بی معنا است

Niles Weekly Register June 3, 1837

این اصطلاح برای نخستین بار در زبان انگلیسی آمریکایی در تاریخ 3 ژانویه 1837 در دانشنامه Niles Weekly Register ثبت شده است البته این اصطلاح تنها در این تاریخ ثبت شده است اشکار است که به صورت شفاهی باید کهن تر از این تاریخ باشد

در همین جا خواننده گرامی باید پاسخ خودش را دریافت کرده باشد چون اصولا کشور بی نام نشانی به نام ترکیه 100 سال پس از این تاریخ یعنی در تاریخ 29 اکتبر 1923 متولد شده است و پیش از این تاریخ کشوری با نام ترکیه وجود نداشته است تا بتواند بر اثر تاثیرات فرهنگی نامرئی چنین اصطلاحی را در زبان انگلیسی امریکایی  رایج کرده باشد

English Text:

Niles Weekly Register From March 1837 To Septemper 1838 Volume 52  June 3, 1837 Page 240:

“Talking turkey.” The Oneida (N. Y.) Demo crat, gives the following as the origin of this quaint phrase: “Talking turkey,” “as we understand it,” means to talk to a man as he wants to be talked to, and the phrase is thus derived. An Indian and a white inan went a shooting in partnership, and a wild turkey and a crow were all the results of the day’s toil. The white man, in the usual style of making a bargain with the Indian, proposed a division of the spoils in this way: “Now Wampum, you may have your choice: you take the crow, and I’ll take the turkey; or, if you’d rather, I’ll take the turkey and you take the crow.” Wampum reflected a moment on the generous alternative thus offered, and replied—“Ugh! you no talk turkey to me a bit.”

Download Pdf

https://www.mediafire.com/file/onc5psidu77ly5y/Niles_Weekly_Register_From_March_1837_To_Septemper_1838.pdf/file

ترجمه پارسی

“همانطور که ما میدانیم” صحبت با کسی به طوری که او دوست دارد با او صحبت شود میباشد. و این اصطلاح اینگونه به وجود آمده است که: یک مرد سرخ پوست و سفید پوست میخواستند با همکاری هم به تیراندازی بروند و در نتیجه یک روز کامل تلاش توانستند یک بوقلمون و یک کلاغ شکار کنند. مرد سفید پوست بنابر اداب و رسوم معامله با سرخپوستها  برای تقسیم غنائم این پیشنهاد را داد: حالا تو میتوانی انتخاب کنی، تو کلاغ را بگیری و من بوقلمون را یا اگر ترجیح میدهی من بوقلمون را بگیرم و تو کلاغ را! سرخپوست لحظه ای بر روی پیشنهاد جایگزین سخاوتمندانه تامل کرد و گفت: اوه تو حتی کمی هم در مورد بوقلمون با من صحبت نمیکنی

در این داستان فرد سرخ پوست از فرد سفید پوست میخواهد که بی دلیل طفره نرود و در مورد اصل قضیه که همان بوقلمون است با او صحبت کند. او میخواهد در مورد چیزی صحبت کند که دوست دارد در موردش با او صحبت شود. در واقع در طول زمان به معنای بی پرده سخن گفتن و نپیچاندن سخن دگرگون شده و استفاده شده است

picture download link

June 3, 1837 page 240

The New York Mirror  a weekly gazette of literature 23 July , 1837

از دید تاریخی این دومین سندی است که اصطلاح Talk Turkey در آن به کار رفته است در این سند میخوانیم

English Text:

The New York mirror  a weekly gazette of literature Volume15 1837-1838 July 1, 1837 Page 23:

TALKING Turkey.—The exact signification of this colonick phrase has re cently been discussed by some of our contemporaries, and has been finally settled by the Oneida Democrat, which gives an account of its origin. An Indian and a white man went a shooting in partnership, and a wild turkey and a crow were all the result of the day’s toil. The white man in his usual style of making a bargain with the Indian, proposed a division of the spoils in this way:- “Now, Wampum, you may have your choice, you take the crow and I’ll take the turkey, or if you’d rather, I’ll take the turkey and you | take the crow.” Wampum reflected a moment on the generous alternative thus offered and replied—“Ugh! you no talk turkey to me a bit.”

Download Pdf

https://www.mediafire.com/file/ixrxwfm4g4qpt7q/The_New_York_mirror_a_weekly_gazette_of_literature_v.15_1837-1838.pdf/file

ترجمه پارسی

معنای دقیق این عبارت استعماری اخیراً توسط برخی از معاصران ما مورد بحث قرار گرفته است و سرانجام توسط Oneida Democrat حل و فصل شده است که گزارشی از منشأ آن ارائه می دهد. یک مرد سرخ پوست و سفید پوست میخواستند با همکاری هم به تیراندازی بروند و در نتیجه یک روز کامل تلاش توانستند یک بوقلمون و یک کلاغ شکار کنند. مرد سفید پوست بنابر اداب و رسوم معامله با سرخپوستها  برای تقسیم غنائم این پیشنهاد را داد: حالا تو میتوانی انتخاب کنی، تو کلاغ را بگیری و من بوقلمون را یا اگر ترجیح میدهی من بوقلمون را بگیرم و تو کلاغ را! سرخپوست لحظه ای بر روی پیشنهاد جایگزین سخاوتمندانه تامل کرد و گفت: اوه تو حتی کمی هم در مورد بوقلمون با من صحبت نمیکنی.

Picture download link

The New York mirror a weekly gazette of literature July 1, 1837 Page 23

Dictionary of Americanisms. A glossary of words and phrases, usually regarded as peculiar to the United States. Bartlett and Welford 1858

سومین سند در مورد این اصطلاح  واژه نامه فرهنگ لغت آمریکایی ها در سال 1858 است در این واژه نامه که اصطلاحات و واژه های انگلیسی امریکای معنا شده است در مورد معنای Talk Turkey مینویسد که این اصطلاح به معنای یاوه گویی و سخن بی خردانه است

English Text:

Dictionary of Americanisms. A glossary of words and phrases, usually regarded as peculiar to the United States. Bartlett and Welford 1858, Page471

To Talk Turkey. To talk in a silly manner, talk nonsense. In allusion, probably, to the silly airs of a turkey-cock.

Polly Bean was not the first girl I run against, by a long shot ; and I was plaguy apt to talk turkey always when I got sociable, if it was only out of politeness.— McClintock, Beedle’s Marriage.

Download Pdf

Dictionary of Americanisms 1858

ترجمه پارسی

نابخردانه سخن گفتن ، یاوه گفتن. با کنایه، احتمالا با حال و هوای نابخردانه یک بوقلمون نر. (مترجم: در ادامه مثالی از استفاده از آن در ادبیات می آورد)

picture download link

Page 471 from Dictionary of Americanisms. A glossary of words and phrases, usually regarded as peculiar to the United States. 1858, Bartlett and Welford

Americanisms the English of the New world by Maximilian Schele de Vere 1872

چهارمین سند در مورد اصطلاحTalk Turkey در این دیکشنری در سال 1872 است. در این سند نیز مانند سند پیشین پس از معنا کردن آن به معنای ناخردانه و سبُک سرانه سخن گفتن مثالی از استفاده این واژه در ادبیات امریکا می آورد

English Text:

Americanisms the English of the New world by Maximilian Schele de Vere 1872 Page640:

Talk turkey, to, means to talk in a silly, foolish way, from the extremely ludicrous way in which the wild turkey during pairing time gobbles while strutting about on a branch, with eyes closed, and feathers spread out wide. ” When you tell me that you ain’t afraid of a Redskin, and that you had just aslieves meet one of them bloody Ingins on the pertiiry as a jx^rairy wolf, and knock him down, I calls that talking turkey, and no mistake.” (W. G. Simms)

Download Pdf

http://www.mediafire.com/file/c9dm60jgldtpupr/Americanisms_the_English_of_the_New_world_by_Maximilian_Schele_de_Vere_1872.pdf

تر جمه پارسی

به معنای سخن گفتن بیخردانه و از روی سبُک سری، از حرکات شدیدا مضحک بوقلمون نر در دوران جفتگیری و صدای بوقلمون هنگام خرامان قدم بر داشتن بر روی شاخه با چشمان بسته و بال پر باز

Picture download link

Page640 Americanisms the English of the New world by Maximilian Schele de Vere 1872

Americanisms old & new by John Stephen Farmer 1889

پنجمین سند در مورد معنای Talk Turkey از این دیکشنری در سال 1889 است

Americanisms old & new by John Stephen Farmer 1889 page 543:

To TALK TURKEY. To indulge in grandiloquent periods ; to use high-sounding words, when plain English would do equally well or better. An allusion to the manner in which the male bird spreads and plumes itself. ‘ What the devil does locum tenens mean, Tim ? ‘ he asked all in a puzzle. ‘ Don’t you know that, John ? ‘ replied the New York stateman, with a touch of pity in his voice. ‘ Why, that’s TURKEY for pro tern., of course.’ Washington Critic, 1888

Download Pdf

http://www.mediafire.com/file/01ja3s6a072g72v/Americanisms_old_%26_new_by_John_Stephen_Farmer_1889_page_543.pdf

ترجمه پارسی

افراط در گزافه گویی، استفاده از واژگان پر زرق و برق توخالی، وقتی سخن گفتن به انگلیسی ساده میتواند به همان اندازه و یا بیشتر خوب باشد. کنایه از حالتی است که پرنده نر بال پر خود را باز کرده پوش میدهد

Picture download link

page 543 Americanisms old & new by John Stephen Farmer 1889

Shortlink

Published by:

Rouzbeh Azergoun

academia.edu (UW, Interdisciplinary Arts and Sciences, Department Member): https://uw-us.academia.edu/RouzbehAzergoun Blog: www.iranshahrinfo.wordpress.com youtube.com: https://www.youtube.com/channel/UCuaCt_27c9dFUsC5iha5deQ youtube.com (2): https://www.youtube.com/channel/UCzMl-Rv1BAX4BkJDbaLsRiw Vimeo channel: https://vimeo.com/iranshahr Email: Azergun@uw.edu University Of Washington Middle East Languages And Civilizations

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s